Regulamin wynajmu studia fotograficznego ZEFIR

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „Studio Zefir” jest firma ZEFIR AGENCY sp. z o.o., ul. Króla Augusta 10A/1 35-210 Rzeszów, numer NIP: 5170433918, numer REGON: 524613292 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.

4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe.

5. Opłata rezerwacji oraz przystąpienie do zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad funkcjonowania studio oraz wszystkich informacji zawartych na stronie przez wszystkich uczestników sesji.

§2

WYNAJEM

1. Minimalny czas wynajmu sali 

  • SALA 86 (CYKLORAMA): minimalny czas wynajmu to 1h. 
  • SALA LOFT: minimalny czas wynajmu 1h.

Sale fotograficzne wynajmowane są na określony przedział czasowy. W zarezerwowany czas wynajmu danej sali wlicza się także wszelkie przygotowania do sesji oraz zostawienie po sobie sali takiej jaką ją zastaliście, tak aby następni klienci mogli bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.

Czas wynajmu studia liczymy od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji. Czyli jeżeli sala jest zarezerwowana od 8:00 do 9:00 to wynajmujący na salę wchodzi dokładnie o 8:00, a salę musi zwolnić najpóźniej o 9:00.

Jeżeli wynajmujący bądź osoby trzecie spóźniają się na sesję – czas wynajmu się nie wydłuża.

Mimo wcześniejszego zakończenia wynajmu przez wynajmującego, nie podlega zwrotowi różnica pieniężna.

Pięć minut przed końcem wyznaczonego czasu pracownik studio wejdzie na salę w celu jej odebrania i sprawdzenia porządku oraz zdeklaruje czy sprzęt nie został zniszczony.

2. W koszt wynajmu studio wchodzi: 

  • standardowy komplet sprzętu fotograficznego i standardowe wyposażenie sali (aktualna lista wyposażenia znajduje się w zakładce SPRZĘT),
  • dostęp do stanowiska wizażu,
  • dostęp do dodatkowych akcesoriów lub niestandardowego wyposażenia znajdującego się na stanie sali.

W przypadku zamiaru korzystania z dodatkowego sprzętu i dodatków należy wcześniej poinformować pracownika studio, gdyż nie możemy gwarantować dostępności wszystkich gadżetów, które nie są przedmiotem danej sali. 

Korzystanie ze stanowiska wizażu możliwe jest w godzinach rezerwacji sali. 

3.  Zauważone usterki i wady sprzętu i wyposażenia sali natychmiastowo należy zgłosić pracownikowi. Sprzęt należący do studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ze sprzętu dostępnego w salach korzystać może tylko i wyłącznie osoba posiadająca wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu.

4. Sesję zdjęciowe ze zwierzętami muszą być uzgadniane wcześniej. Straty wyrządzone przez zwierzęta pokrywa Wynajmujący. Dla rezerwacji studia na potrzeby sesji, w których będzie brało udział więcej niż jedno zwierzę obowiązuje wycena indywidualna, a czas sesji może zostać skrócony w celu posprzątania studio.

5. Jeżeli podczas wynajmu korzystający z sali uszkodzi sprzęt, dodatki, rekwizyty czy konstrukcje stałą sali, zobowiązany jest do rekompensaty strat według cen rynkowych.

6. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej współpracy.

§3

WARUNKI REZERWACJI I OPŁATY

1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100% opłaty przelewem na konto lub gotówką w dniu sesji przed jej rozpoczęciem.

2. Opłaty przelewem należy dokonać minimum 1 dzień przed datą rezerwacji. W przeciwnym wypadku rozliczenie będzie traktowane jako gotówkowe i należna kwota zostanie pobrana od Wynajmującego przed rozpoczęciem sesji. 

3. Opłata za wynajem studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć, a koszty za niewykorzystany czas nie zostają zwrócone.

4. Sesje z udziałem 10 lub więcej osób czy sesje niestandardowe podlegają wycenie indywidualnej.

5. Wszystkie koszty dodatkowe (np. przedłużenie wynajmu) rozliczane są po sesji.

6. Przy niezastosowaniu się do warunków dot. min. liczby godzin, rezerwacja może zostać anulowana. W takiej sytuacji należy ponowić rezerwację zgodnie z regulaminem.

§4

ZMIANA LUB ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Zmienić lub anulować rezerwację może wyłącznie osoba, która dokonała rezerwacji. 

2. Zmiana w dokonanej rezerwacji (termin i godzina) jest możliwa najpóźniej na 48h przed dniem wybranego w rezerwacji terminu.

3. W przypadku chęci zmiany terminu należy skontaktować się telefonicznie i ustalić szczegóły, a później dokonać ponownej rezerwacji w systemie.

4. Całkowite anulowanie terminu rezerwacji jest możliwe minimum 2 dni (48 godzin) przed zarezerwowana datą.

5. W przypadku zmiany opłaconej przelewem rezerwacji,  wynajmujący ma czas na ja jej wykorzystanie do końca miesiąca w którym rezerwacja została dokonana. W innym przypadku opłata przepada.

6. Anulowanie rezerwacji poniżej 48h przed dniem wynajmu jest płatne w kwocie 100% ceny dokonanej rezerwacji.

§5

ZAKAZY

1. Zabrania się wchodzenia na sale bez zmiennego obuwia, prosimy wcześniej uprzedzić o tym wszystkich uczestników sesji. 

2. Zabrania się wjeżdżania na salę rowerami, hulajnogami czy wózkami dziecięcymi, itp. 

3. W studio obowiązuje zakaz używania dodatków typu świece, dym, konfetti, brokat, sztuczny śnieg, pióra, itp. bez wcześniejszego pozwolenia przez pracownika studio.

4. W studio obowiązuje zakaz wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studio.

5. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (poza wyznaczoną do tego strefą).

6. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, itp. oraz bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

7. Zabrania się uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym oraz tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.

§6

REKLAMACJE

1. Wynajmujący udostępnia adres poczty elektronicznej, służący do przesyłania reklamacji dotyczących rezerwacji. W zgłoszeniu reklamacji Najemca jest zobowiązany podać adres e-mail, na który Wynajmujący przekaże swoją odpowiedź na reklamację.

2. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zawierać będzie stanowisko Wynajmującego dot. uznania bądź nie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska i instrukcjami postępowania w przypadku uznania reklamacji.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w „Regulaminie wynajmu studia fotograficznego ZEFIR” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28.02.2024 r.

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.